Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen -hanke

Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun kehittämishankkeella uudistetaan toimintatapoja, jotta ne vastaavat muuttuneeseen markkinatilanteeseen, sekä kehitetään Syötteestä vahvempi matkailualue digitalisaation avulla.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2020 – 31.3.2022.

Hankkeen toimenpiteet

Syötteen matkailualue, koko Pudasjärvi mukaan lukien, on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Kasvu on nojannut vahvasti investointeihin ja kansainvälisestä matkailusta saatavaan tuloon, joka on pohjautunut pitkäjänteiseen matkanjärjestäjäyhteistyöhön. Koronatilanne muutti matkailun markkinatilannetta ja tarvitaan uusia kehittämistoimia.

Alueen markkinoinnissa kehitetään alueellista markkinointia ja myyntiä tukemaan digitaalista asiakaspolkua, mikä vastaa muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja edistää alueen yritysten kehittymistä online-kaupanteossa. Uudet työkalut ja resurssit auttavat digitaalisen tiekartan toteutusta ja ketterää muutosta. Valmiuksia lisätään etenkin teknisellä puolella, jotta voidaan ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja ja hyödyntää esimerkiksi Visit Finlandin DataHubia.

Tavoitteet

  1. Edistetään Syötteen brändin mukaista, alueen vetovoimatekijöihin ja niiden kommunikointiin perustuvaa aluemarkkinointia.
  2. Tuodaan asiakaspolun ajattelumalli osaksi Syötteen matkailualueen digitaalista markkinointia.
  3. Tuodaan Syötteen markkinoinnissa käytettävät työkalut nykypäivään ja mahdollistetaan ketterä kehitys.
  4. Lisätään alueen toimijoiden valmiuksia hyödyntää muun muassa digitaalista asiakaspolkua markkinoinnissaan.
  5. Lisätään työkaluja ja yhteistyötä avainsidosryhmien kanssa digitalisaation edistämisessä. Päivitetään aluemarkkinoinnin käyttämät työkalut ja uudet toimintamallit vastaamaan asiakaspolkuajattelua.
  6. Luodaan pohja jatkuvalle kehittämiselle ja asiakaspolun optimoinnille sekä tiedolla johtamiseen.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Syötteen Matkailuyhdistys ry (hankkeen päätoteuttaja ja virallinen vastuutaho) ja Pudasjärven Kehitys Oy (hankkeen osatoteuttaja). Hankkeen kokonaisbudjetti on 200 000 euroa.

Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään TEM:n rahoittamilla kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää matkailua, vahvistaa matkailun kehittämisen johtamista ja koordinointia, sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Lisätietoa matkailun elpymistä edistävästä rahoituksesta

Lisätietoja hankkeesta

Syötteen Matkailuyhdistys ry

Mika Pekkala
hallituksen puheenjohtaja
050 3362 068
mika.pekkala@pikkusyote.fi

Minna Hirvonen
toiminnanjohtaja
040 560 0977
minna.hirvonen@syote.fi

Pudasjärven Kehitys Oy

Jukka Koutaniemi
matkailun yrityskehittäjä
050 544 2300
jukka.koutaniemi@pudasjarvi.fi

Nina Oja
digiasiantuntija
050 552 1622
nina.oja@pudasjarvi.fi


Gateway to Land of National Parks

Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Hankkeessa on sekä kaikille osatoteuttajille yhteisiä toimenpiteitä että kunkin osatoteuttajan omat työpaketit, joilla tuetaan oman matkailualueen kehitystä osana koko alueen tavoitteiden saavuttamista. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että alue kehittyy siten, että se tunnetaan paitsi kansallispuistoistaan myös laadukkaista palveluistaan ja kestävän kehityksen huomioivista toimintatavoistaan.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019 – 31.8.2022, ja sen kokonaisbudjetti on 3 635 773€. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 14%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 10%. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja osatoteuttajat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut, Oulun yliopisto, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Syötteen Matkailuyhdistys ry, sekä Sallan, Suomussalmen ja Posion kunnat.


Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle -hankkeessa tavoitellaan saavutettavuuden palauttamista koronakriisiä edeltävälle tasolle sekä sen kasvua jatkossa ”uuden normaalin” terveysturvallisuus-ympäristössä. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahteen työpakettiin. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät saavutettavuuden palauttamiseen yhteistyössä matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden ja Visit Finlandin kanssa tehtyjen toimenpiteiden avulla. Markkinointitoimenpiteissä hyödynnetään erityisesti digitaalisia kanavia ja viestitään myös terveysturvallisesta matkailusta. Markkinointitoimenpiteitä kohdennetaan myös venäläisten omatoimimatkailun elvyttämiseksi. Hankkeen aikana luodaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja terveysviranomaisten kanssa Ruka-Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Syötteelle turvallisia matkailukäytäviä sekä paikalliset poikkeusolo- ja varautumissuunnitelmat turvaamaan terveysturvallinen matkailu alueella.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 – 31.12.2022, ja sen kokonaisbudjetti on 441 115 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 80 %, alueen kuntien osuus 7,63 %, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12,37 %. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja yksityisrahoittajina toimivat Ruka-Kuusamo Matkailu Ry, Taivalkosken matkailuyhdistys Ry, Syötteen matkailuyhdistys Ry ja Matkalle Sallaan Ry. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.