Syötteen matkailuyhdistys ry

Toiminta ja yhteystiedot

Syötteen matkailuyhdistys ry on perustettu vuonna 2006 edistämään Syötteen matkailualueella toimivien yritysten yhteistoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä Syötteen kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja tunnettuutta matkailualueena sekä valvoa yritysten ja kiinteistönomistajien yhteisiä etuja.

Yhdistys vastaa mm. Syote.fi-sivustosta, alueen somemarkkinnoinnista Visit Syöte ja @Syoteofficial-kanavilla, markkinointimateriaalin suunnittelusta ja painatuksesta, tapahtumien järjestämisestä sekä alueen matkailun kehityshankkeiden toteutuksesta.

Yhteystiedot:

Syötteen matkailuyhdistys ry
Y-tunnus 2023194-9
Kasarmintie 13
90100 Oulu
minna.hirvonen@syote.fi
Puh. 040 5600 977

Verkkolaskutustiedot:
Osoite: 003720231949
Operaattori: Liaison
Välittäjätunnus: 003708599126
Sähköpostin liitteenä lähetettävien laskujen osoite on: fennoa.FI.P.139966-6@docinbound.com

Organisaatio

Syötteen matkailuyhdistyksen hallitus valitaan vuosittain keväkokouksen yhteydessä. Toimintavuoden 2021-2022 hallituksen varsinaiset jäsenet ovat:

Mika Pekkala (puheenjohtaja), mika.pekkala@pikkusyote.fi
Juha Kuukasjärvi (varapuheenjohtaja), juha.kuukasjarvi@isosyote.fi
Veinalotta Terentjeff veinalotta.terentjeff@isosyote.com
Janne Määttä janne.maatta@syotteenerapalvelut.fi
Tiina Saarela tiina.saarela@syote.fi
Mari Kälkäjä mari.kalkaja@pudasjarvi.fi
Mauno Sarajärvi mauno.sarajarvi@gmail.com
Tomi Timonen tomi.timonen@pudasjarvi.fi

Matkailuyhdistyksen päivittäisestä toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja Minna Hirvonen, minna.hirvonen@syote.fi, puh. 0405600977

Jäsenyys

Matkailuyhdistykseen kuuluu n. 20 jäsentä. Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä sekä kannatusjäseniä. Mikäli olet kiinnostunut liittymään yhdistyksen jäseneksi, ota yhteyttä:
Minna Hirvonen, toiminnanjohtaja
minna.hirvonen@syote.fi
040 5600 977
Tutustu myös yhdistyksen sääntöihin.

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Syötteen matkailuyhdistys ja sen kotipaikka on Pudasjärvi. Jäljempänä siitä käytetään nimitystä yhdistys.

2. Toiminnan tarkoitus ja laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Syötteen matkailualueella toimivien yritysten yhteistoimintaa, lisätä alueen kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja tunnettuutta matkailualueena sekä valvoa alueen yritysten ja kiinteistön-omistajien yhteisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

– järjestää tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia alueen yritysten, kiinteistönomistajien, julkishallinnon yms. tahojen kesken tavoitteiden ja toimintamallien yhteensovittamiseksi
– levittää tietoa jäsentensä toiminnasta ja palveluista, alueen elinkeinoista ja luonnonolosuhteista, historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudensuunnitelmista median välityksellä ja järjestämällä tiedotustilaisuuksia
– kehittää ja ylläpitää matkailuelinkeinon kannalta tärkeimpiä reittejä yhteistyössä vastuullisten tahojen kanssa.
– kehittää ja ylläpitää Iso-Syötteen matkailualueen skibus- ja muuta julkista liikennettä, yhteistyössä vastuullisten tahojen kanssa
– koordinoida ja suorittaa vuosittain toistuvien sekä yksittäisten matkailu- ja urheilutapahtumien järjestämistä
– kehittää ja ylläpitää maksuttomia internet-sivuja
– suorittaa ja koordinoida matkailutoimialan tilastointia, markkinointi- ja muita tutkimuksia sekä alan julkaisutoimintaa
– järjestää jäsenilleen koulutusta
– osallistua osaltaan matkailuelinkeinon edustajana alueen yhdyskuntasuunnitteluun mm.
– kaavoitus- ja infrastruktuurihankkeisiin
– harjoittaa yhteistyötä muiden matkailuyritysten kesken
– edistää alueen toimijoiden välistä yhteistyötä luomalla sille yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja jäsen- ja tukijäsen jäsenmaksuina, ottamalla vastaan lahjoituksia, solmimalla sponsorointisopimuksia sekä hakemalla avustuksia julkisyhteisöiltä.

3. Työryhmät ja toimihenkilö
Yhdistys on yritysten perustama yhdistys. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus.
Yhdistyksen käytännön toimenpiteiden toteuttamiseksi yhdistys voi palkata toimihenkilön. Jäsenistä hallitus voi nimittää alaisuudessaan toimivia työryhmiä, jotka toimivat toimihenkilön koordinoimana ja työstävät asiat hallituksen tiedoksi tai päätettäväksi.

4. Jäsenet
Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja tukijäseniä:
– Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, liiketoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
– Tukijäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on läsnäolo- ja puhe-oikeus yhteenliittymän kokouksessa.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Päätöksestä on ilmoitettava jäseneksi hakeutuvalle kirjallisesti. Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi hyväksyä yhdistyksen kokouksen päätöksellä jäseneksi liitännäisjäseniä joilla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä vuoden kuluttua siitä, kun on jättänyt kirjallisen erohakemuksensa hallitukselle. Jäsenen on suoritettava kuitenkin kuluvan vuoden jäsenmaksu ja eroamisvuoden jäsenmaksuJäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen yksimielisellä päätöksellä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksukehotuksesta huolimatta maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen toiminnan ja tarkoituksen toteutumista tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.
Jos yhdistyksen hallitus em. syistä erottaa jäsenen, on jäsenen maksettava jo erääntyneet maksut sekä eroamisvuoden jäsenmaksu yhdistykselle. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

6. Maksut
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä voi olla vuotuinen jäsenmaksu, ylimääräinen jäsenmaksu ja tukijäsenmaksu.

Varsinaisilla jäsenillä voi olla liittymismaksu, vuotuinen jäsenmaksu ja ylimääräinen jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruus voidaan määrätä perustumaan kokonaan tai osittain varsinaisen jäsenen liikevaihdon suuruuteen. Maksu voidaan määrätä erisuuruiseksi riippuen jäsenen liikevaihdon määrästä ja/tai toimialasta. Yli-määräinen jäsenmaksu voidaan määrätä kattamaan vuosittaisia, odottamattomia kustannustason noususta aiheutuvia kustannuksia. Tukijäseniltä peritään vuotuinen tukijäsenmaksu.

Maksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Kaikki maksut voidaan yhdistyksen päätöksellä jättää kokonaan tai osittain hallituksen määrättäväksi.

7. Hallitus
Yhdistyksen hallituksessa on 6-8 varsinaista jäsentä. Jokaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toimihenkilö sekä muita toimihenkilöitä. Toimihenkilöt eivät ole hallituksen jäseniä, mutta voivat toimia sen esittelijöinä.

Hallituksen tehtävänä on valmistella kokousasiat ja toimeenpanna kokousten päätökset sekä valvoa, että yhdistyksen tehtävät tulevat hoidetuiksi vahvistetun budjetin mukaisesti.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla erikseen, sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä tai hallitukselta nimenkirjoitusoikeuden saaneella henkilöllä yksin.

9.Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on 1.6. — 31.5.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 . Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsen- ynnä muut sääntömääräiset maksut.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
9. Valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi.
10. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 . Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään hallituksen laatima tilinpäätös; toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase.
5. Esitetään tilintarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu-velvollisille.
6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu paikallisessa sanomalehdessä ja lähettämällä se jäsenen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kutsut varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa varsinainen jäsen voi käyttää äänivaltaa valtuutetun asiamiehen kautta. Kukaan ei ole kuitenkaan oikeutettu edustamaan enempää kuin kolmea jäsentä.

Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuksiaan, ei ole äänioikeutta.
Jäsenen äänimäärä on hänen jäsenmaksunsa jaettuna 500€ pyöristettynä ylöspäin kokonaislukuun. Jäsenen äänimäärä ei saa kuitenkaan olla yli 1/4 edustettuna olevista äänistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.